تماس با ما

کارشناسان فروش دفتر ساوه

کارشناسان فروش دفتر ساوه

کارشناس فروش شماره تماس whatsapp telegram
خانم دارابی 09908136318 Darabi telegram
خانم شمس 09905097384 Shams telegram
خانم قاسمی 09908148651 Ghasemi telegram
خانم رسولی 09905094946 Rasooli telegram
خانم ملکی 09908136454 maleki telegram
خانم تیموری 09905097386 Teimouri telegram
خانم زارعی 09905097385 Zarei telegram
خانم اوزنی 09905094988 Ozani telegram
کارشناسان دفتر آوه

کارشناسان فروش دفتر آوه

کارشناس فروش شماره تماس whatsapp telegram
ابوالفضل کاشی 09129430196
کارشناسان دفتر تهران

کارشناسان فروش دفتر تهران

کارشناس فروش شماره تماس whatsapp Telegram
خانم صالح 09905097383 Saleh telegram
ابوالفضل کاشی 09129430196 Kashi telegram
واحد فروش

شماره تماس : 2321 3284 086

واحد بازرگانی

شماره تماس : 2312 3284 086

امور فنی

شماره تماس : 2321 3284 086

واحد تولید

شماره تماس : 2154 3284 086

  شماره تماس

  08632842152

  پشتیبانی

  info@neginsabzsaveh.com

  آدرس

  استــان مرکزی ، شهرستـان ساوه ، کیلومتر 7
  اتوبان ساوه، تهران ، شهر صنعتی جدید ساوه
  بلــوار صنعــت ، شرکـت نگیـــن سبـــز