کود کشاورزی

اهمیت کود پتاسیم بر روی درختان میوه

کود پتاسیم، تامین کننده مهم پتاسیم درختان در مواقعی که خاک قادر به تامین پتاسیم مورد نیاز خود نباشد، به شمار می رود که برای افزایش کیفیت محصولات باید در برنامه کوددهی درختان میوه قرار گیرد ... ادامه مطلب