بازدید اعضای شبکه باغداران انار شهرستان سرو آباد از فروشگاه و محصولات شرکت نگین سبز ساوه

_

بازدید دوتن از اعضای هیئت رئیسه مجلس جناب دکتر دهنوی و جناب دکتر موسوی به همراه معاونت محترم وزارت صمت و سایر مسئولین شهرستان ساوه از

شرکت نگین سبز 

_