ایزوها

_

دارنده 4 لوح CERTIFICAT از شرکت های معتبر دنیا در سمینار آموزشی کشور مالزی

_