_

دارنده ۴ لوح CERTIFICAT از شرکت های معتبر دنیا در سمینار آموزشی کشور مالزی

_